تشخیص مهره مار نر از ماده tagged posts

چگونه مهره های اصلی مار را تشخیص دهیم؟

تشخیص مهره مار 14شرط و عقد داشته باشد و متوقف شود. این مهره ها بعد از جفت گیری از سر مار جدا می شوند و روی زمین می افتند چند ماه پیش خود نگه دارید، آهن رباهای طبیعی بدنه مهره مار را با آهنربا می خرند. عصر برای اطمینان خاطر مشتریان، فروشگاه یک جفت مهره مار ایرانی را به همراه مهره هندی به صورت رایگان ارسال می کند تا مشتریان بتوانند این دو نوع مهره مار را از نظر اندازه و ظاهر از نزدیک مقایسه کنند.

  • در زمان و هزین...
Read More